کلیدواژه‌ها = کلان‌شهر تبریز
تحلیلی بر رابطه بین تغییرات سبک زندگی و الگوی مسکن اسلامی مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402، صفحه 143-150

10.22034/gp.2023.15536

علی میرزایی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ شهریور روستایی


تحلیل پراکنش فضایی خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان‌شهر تبریز

دوره 25، شماره 78، بهمن 1400، صفحه 159-177

10.22034/gp.2021.43357.2752

سجاد رجبی؛ رضا ولی زاده؛ داریوش ستارزاده؛ علی پناهی؛ قربان محبوبی


تحلیل تبعات محیط‌زیستی توسعه شهر سردرود و الحاق آن به مادرشهر تبریز با رویکرد آینده‌نگاری

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 207-222

10.22034/gp.2021.40159.2624

حسن محمودزاده؛ ابولفضل نعیمی پیوستی؛ حسن مسعودی


بررسی سیر تحول روستاهای خوابگاهی در شرق کلان‌شهر تبریز

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 161-181

2

محمد ظاهری؛ ناهید کارگر