نویسنده = محمد حسین رضائی مقدم
بررسی و پایش تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز رود زرد با استفاده از سنجش از دور و مدل زنجیره مارکوف

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402، صفحه 49-61

10.22034/gp.2023.14704

محمد حسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ سیده معصومه موسوی


واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و رسوب در حوضه آبریز شهر چای میانه

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 129-139

10.22034/gp.2020.40775.2656

محمد حسین رضائی مقدم؛ داود مختاری؛ مجید شفیعی مهر


بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 81-101

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ داود مختاری؛ احمد فاخری فرد؛ کاظم خوشدل


کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 89-111

9

محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ کامران خلیل ولیزاده؛ بلواسی ایمانعلی؛ مهدی بلواسی


قابلیت اتومای سلولی در شبیه‌سازی میزان تحول و فرسایش در سیستم‌ رودخانه‌ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 119-138

2

سمیه خالقی؛ شهرام روستایی؛ علی محمد خورشیددوست؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدعلی قربانی


استفاده از روش کم ترین مربعات در ایجاد مدل رقومی بارش (DPM)

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 127-148

محمدحسین رضائی‌مقدم؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مهدی بلواسی؛ حسین خیری استیار؛ صیاد اصغری سرسکانرود


بررسی تغییرات مجرا و فـرسایش کناره ای در رودخانه گاماسیاب از سال 1334 تا 1389

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 109-132

محمدحسین رضائی مقدم؛ نوشین پیروزی نژاد


بررسی کمی پیچان رودهای رودخانه آجی¬چای در محدوده خواجه تا ونیار

دوره 17، شماره 44، شهریور 1392، صفحه 161-178

محمدحسین رضایی مقدم؛ عادل محمدی فر؛ خلیل ولیزاده کامران


بررسی تغییرات الگوی هندسی رودخانه قزل¬اوزن با استفاده از تحلیل هندسه فراکتال

دوره 16، شماره 40، شهریور 1391، صفحه 119-139

محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود