نویسنده = صیاد اصغری سراسکانرود
بررسی تغییرات ارتفاعی سطح زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری SBAS در بخشی از شهرستان سراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/gp.2023.55307.3099

صیاد اصغری سراسکانرود؛ شیوا صفری؛ الهام ملانوری


پهنه بندی آسیب پذیری شهرستان اردبیل در برابر خطر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/gp.2023.58617.3190

صیاد اصغری سراسکانرود؛ الناز پیروزی


ارزیابی دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان

دوره 25، شماره 78، بهمن 1400، صفحه 59-83

10.22034/gp.2021.44161.2765

ایمانعلی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسفندیاری؛ بتول زینالی


بررسی پتانسیل تغییرات مورفولوژیک رودخانه شهر چای ارومیه

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 49-62

2

صیاد اصغری سراسکانرود


استفاده از روش کم ترین مربعات در ایجاد مدل رقومی بارش (DPM)

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 127-148

محمدحسین رضائی‌مقدم؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مهدی بلواسی؛ حسین خیری استیار؛ صیاد اصغری سرسکانرود


بررسی تغییرات الگوی هندسی رودخانه قزل¬اوزن با استفاده از تحلیل هندسه فراکتال

دوره 16، شماره 40، شهریور 1391، صفحه 119-139

محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود