برنامه ریزی شهری
واکاوی زمینه‌ها و سنجش ساختار علّی احساس بیگانگی در فضاهای شهری اهواز

مریم آزادبخت؛ مجتبی جهانی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.22034/gp.2024.54828.3083

چکیده
  احساس بیگانگی شکل‌گیری یک نوع وضعیت روحی برآمده از شهر است که در آن شهروندان نسبت به خود و محیط‌های اجتماعی، فیزیکی، فرهنگی و تاریخی شهر احساس جدایی و عدم تعلق می‌کنند. فضاهای شهری و ویژگی‌های آن شهروندان را دچار احساس بیگانگی می‌کند . این پژوهش با هدف ارائه مدل مفهومی به منظور تبیین شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله‌ای که بر احساس ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تبیین مدل ساختاری نقش فضای شهری در مشارکت پذیر نمودن شهروندان در شهرکرد

پژمان محمدی ده چشمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/gp.2024.57200.3160

چکیده
  یکی از پیش نیازهای اساسی برای جلب مشارکت شهروندان، وجود فضاهای متناسب شهری می باشد که از ابعاد مختلف بتواند نیازهای شهروندان را برطرف کرده و میزان تعاملات آنها را نیز بهبود بخشد، این امر در شهرکرد با توجه به محدودیت توسعه افقی شهر و نیز به هم ریختگی کالبد شهری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تبیین مدل ساختاری ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تأثیر مؤلفه های کالبدی بر ارتقاء سلامت روان شهروندان در فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: عینالی و ائل گولی شهر تبریز)

شیوا ولایتی؛ سویل رضائی تبریزی

دوره 28، شماره 87 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 446-422

https://doi.org/10.22034/gp.2023.53005.3039

چکیده
  سلامت روان در دهه‌های اخیر یکی از عوامل اساسی در زندگی شهروندان در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. توجه به این موضوع که بخش اعظمی از زمان شهروندان در فضاهای شهری سپری می‌شود، توجه به مؤلفه‌های کالبدی فضای شهری که منجر به ارتقا سلامت روان شهروندان شود حائز اهمیت است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر مؤلفه‌های ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش و ارزیابی نقش پارکلت‌ها در جهت افزایش سرزندگی بلوارهای شهری (نمونه موردی: بلوار ارم همدان)

ندا سهرابی؛ حسن سجادزاده

دوره 27، شماره 83 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22034/gp.2023.14663

چکیده
  سرزندگی یکی از نیازهای اساسی شهرهاست که با توسعه روند شهرنشینی و آسیب های اجتماعی، اهمیت آن روزبه روز بیشتر می­شود. تمرکز بر کیفیت­های محیطی کارآیی و سرزندگی فضاهای شهری، استمرار حیات شهری و تقویت ویژگی­های سلامتی جسمی- روحی و تعلق به مکان را به دنبال دارد. امروزه شاهد تنزل کیفیت­های محیطی، فعالیت­های سرزنده، کمبود فضاهای ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی مولفه های کالبدی برالگوها ی رفتاری شهروندان خیابان سی‌تیر شهر تهران

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ پرستو محمدی بالینی

دوره 25، شماره 75 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 279-292

https://doi.org/10.22034/gp.2021.10779

چکیده
  بیشترین تاثیر را بر الگوهای رفتاری شهروندان دارد؟. متغیرهای مستقل این تحقیق (براساس نظریه بنتلی)شامل شاخص‌های تنوع، انعطاف‌پذیری، نفوذ‌‌پذیری، تناسب بصری، خوانایی، غنای حسی ومتغیر وابسته الگوهای رفتاری شهروندان است. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات این پزوهش از طریق مطالعات میدانی انجام شد و داده‌های به دست آمده در ...  بیشتر

ارزیابی میزان تناسب فـضاهای شـهری با معیارهای دسترسی مـعلولان و رتبه‌بندی مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر دوگنبدان)

مهری اذانی؛ اسفندیار کهزادی؛ علیرضا رحیمی؛ رسول بابانسب

دوره 18، شماره 50 ، بهمن 1393، ، صفحه 1-28

چکیده
  امکان بهره­­برداری بهینه و برابر از امکانات و مزایای یک زندگی شهری، از حقوق انکارناپذیر کلیه شهروندان و ساکنان یک شهر محسوب می­شود. ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان بخشی از افراد جامعه هستند که باید نیازهای آن‌ها بدون توجه به وضعیت سلامت جسمانی آن‌ها برآورده شود؛ لذا مناسب­سازی انواع فضاها و کاربـری­های شـهری جهت استفاده ...  بیشتر

بررسی تطبیقی تأثیر فضای شهری بر میزان مشارکت شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهر تبریز)

ابوالفضل قنبری

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، ، صفحه 211-243

چکیده
  هدف از این مقاله، بررسی تأثیر فضای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در محلات شهر تبریز است. روش تحقیق پژوهش حاضر، اسنادی و پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر خانوارهای ساکن شهر تبریز در سال 1385 و تعداد نمونه آماری 450 خانوار بوده که بر اساس فرمول کوکران ...  بیشتر