کلیدواژه‌ها = روستا
شناسایی و ارایه راهکارهایی در جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب (مطالعه موردی؛ روستاهای شهرستان تبریز)

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 143-173

محمد ظاهری؛ موسی واعظی؛ اکبر اسمعیلی؛ هابیل خرمی؛ توحید احمدی


ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیل

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 169-188

مصطفی طالشی؛ کیومرث خداپناه؛ محسن آقایاری هیر


منطقه‌بندی حمل ‌و نقل روستایی در ایران

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 25-47

محسن آقایاری هیر؛ میقات حبیبیان؛ مهدی استادی جعفری؛ حامد امینی شیرازی