دوره و شماره: دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

صفحه 1-21

10.22034/gp.2020.10518

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن


سنجش و ارزیابی الگوی رشد فضایی- کالبدی کلانشهر تبریز

صفحه 245-271

10.22034/gp.2020.10539

مهدی عبداله زاده؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی


تحلیل الگوی فضایی شاخص های فقر شهری در شهر بابل

صفحه 391-418

10.22034/gp.2020.10545

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی