دوره و شماره: دوره 24، شماره 74، بهمن 1399 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش ایران

صفحه 1-11

10.22034/gp.2021.10823

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشید دوست؛ عباسعلی داداشی رودباری