نویسنده = اکبر اصغری زمانی
ارزیابی خط آسمان در بافت های قدیمی، میانی و جدید کلانشهر تبریز با استفاده از تحلیل های گراف خط آسمان در GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1402

10.22034/gp.2023.54601.3072

اکبر اصغری زمانی؛ فیروز جعفری؛ کوثر سخائیان


بررسی رابطه بین طراحی محیط شهری، کیفیت محیطی و روان‌شناختی فردی با بروز رفتارهای وندالیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22034/gp.2023.55551.3107

وحید حسین حقی؛ شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی


بررسی مغایرت کارکردی کاربری های شهری در ارتباط با ارزش زمین (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 1-16

10.22034/gp.2021.12781

اکبر اصغری زمانی؛ حسین کریم زاده؛ عذرا فضائلی کلوانق


بررسی نقش توسعه میان افزا دراصلاح بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز)

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 183-204

10.22034/gp.2020.10834

مهسا خوش سیمای سردرود؛ اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی


ارزیابی و مدل‌سازی الگوی رشد شهری در شهر پیرانشهر

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 1-21

0.4

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی


بررسی عملکرد مدیریت شورایی در پایداری کالبدی و فیزیکی محلات شهری پیرانشهر

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 1-17

2

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم


ارزیابی فقر شهری در محلات اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی محله دولت آباد و شاطرآباد سال 1385)

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 137-166

شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ اکبر اصغری زمانی؛ علیرضا زنگنه؛ شهرام سعیدی


پهنه بندی زمین برای توسعه شهری بخش مرکزی منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل AHP

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 149-169

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ علی زلفی