کلیدواژه‌ها = روند
ارزیابی تغییرپذیری تداوم بارش در استان کردستان

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 197-217

10.22034/gp.2020.10541

محمدحسین قلی زاده؛ سمیرا حمیدی


تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 108-118

03

محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ مسلم اسدی؛ نفیسه پگاه فر؛ محمد طالب حیدری


بررسی روند تغییرات فـراوانی روزهای هـمراه با یخبندان های فراگیر و نیمه فراگیر ایران

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 303-327

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


تحلیل روند تغییرات بارندگی و دبی ایستگاه های دوست بیگلو و سامیان حوضه آبریز قره سو

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 63-63

ناهیده جاهدی اسفنجانی؛ محمدعلی قربانی


تحلیل روند شاخص های دمای فرین در شمال ایران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 229-256

بهلول علیجانی؛ حسن فرج زاده


بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه های منتخب ایران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 277-301

رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یعقوب دین پژوه


تحلیل روند تغییرات پارامترهای هواشناسی در تبریز

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 145-169

یعقوب دین پژوه؛ فائقه نیازی؛ حامد مفید


بررسی تغییرات زمانی و مکانی بارش‌های نیسان و پیش‌بینی آن در استان آذربایجان-شرقی

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 171-191

طاهره جلالی؛ علی اکبر رسولی؛ فاطمه سرافروزه؛ مرضیه اسماعیل پور


تحلیل مولفه¬های اصلی مشخصات بارش سالانه شهر زنجان

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 121-142

حسین عساکره؛ علی بیات


تحلیل روند بارش¬های سنگین در شهر زنجان

دوره 16، شماره 39، اردیبهشت 1391، صفحه 73-88

حسین عساکره


بررسی روند دما و بارش¬های روزانه حدی در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 16، شماره 38، بهمن 1390، صفحه 43-74

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه سرافروزه؛ طاهره جلالی