کلیدواژه‌ها = "
ارتباط گردش هدلی و مولفه‌های جوی با خشکسالی‌های نیوار ایران

دوره 26، شماره 81، آبان 1401، صفحه 79-63

10.22034/gp.2022.47673.2886

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی؛ حسین عساکره


ارزیابی ترجیحات در منظر ورودیهای شهر سقز

دوره 25، شماره 77، آبان 1400، صفحه 95-112

10.22034/gp.2021.42366.2723

اکبر رحیمی؛ رامین نقشبندی