کلیدواژه‌ها = تبریز
بررسی آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل MIHWP (مطالعه موردی منطقه 10 تبریز)

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 101-118

2

کیومرث حبیبی؛ محمد عزتی؛ کمال ترابی؛ بختیار عزت پناه


تحلیلی بر مکانیابی مسکن مهر شهر تبریز

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 229-254

2

ابوالفضل قنبری


تحلیل روند تغییرات پارامترهای هواشناسی در تبریز

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 145-169

یعقوب دین پژوه؛ فائقه نیازی؛ حامد مفید


تحلیل روند و تخمین دوره های بازگشت دما و بارش های حدی در تبریز

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 107-133

سعید جهانبخش اصل؛ علی محمدخورشیددوست؛ یعقوب دین پژوه؛ فاطمه سرافروزه


پهنه بندی و مکان یابی دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 133-148

ابوالفضل رنجبر؛ فرشاد حکیم پور؛ میرحسن میریعقوب زاده؛ جواد شریف نژاد؛ عیسی پیری؛ الی ناز بابایی


تحلیل سینوپتیکی توفان های تندری تبریز در فاصله زمانی (2005-1996)

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 203-234

حسن لشکری؛ نوشین آقاسی


بررسی کارکرد شهرهای جدید ایران در جذب سرریز جمعیت مادر شهرها (مطالعه موردی: شهر جدید سهند)

دوره 16، شماره 40، شهریور 1391، صفحه 47-74

کریم حسین زاده دلیر؛ رسول قربانی؛ ابوالقاسم تقی زادفانید