موضوعات = آب و هواشناسی
ارزیابی توان محیطی استان آذربایجان غربی برای کشت کلزا بر اساس روش AHP و مدل TOPSIS

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 141-161

علی محمدخورشیددوست؛ بهروز سبحانی؛ کامل آزرم؛ جمال امینی


تحلیل روند شاخص های دمای فرین در شمال ایران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 229-256

بهلول علیجانی؛ حسن فرج زاده


بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه های منتخب ایران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 277-301

رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یعقوب دین پژوه