موضوعات = ژئومورفولوژی
ارزیابی توانمندی ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‌های روستای ورکانه به‌روش پری‌یرا

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 41-63

7

سید اسدالله حجازی؛ ستاره فرمانی منصور


قابلیت اتومای سلولی در شبیه‌سازی میزان تحول و فرسایش در سیستم‌ رودخانه‌ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 119-138

2

سمیه خالقی؛ شهرام روستایی؛ علی محمد خورشیددوست؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدعلی قربانی


بررسی پتانسیل تغییرات مورفولوژیک رودخانه شهر چای ارومیه

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 49-62

2

صیاد اصغری سراسکانرود


پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه غرب شهرستان خوی به روش آنبالاگان

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 19-38

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ فاطمه نمکچی؛ عبدالرضا واعظی هیر


ارزیابی توانمندی ها و قابلیت های ژئوتوریستی روستای کندوان

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 39-53

علی اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ بتول زینالی؛ صالح اصغری


رده بندی هیدروژئومورفیک تالاب ها به منظور تعیین عملکردهای اکولوژیکی (مطالعه موردی: تالاب چغاخور)

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 257-274

بهرام ملک محمدی؛ فاطمه جهانی شکیب؛ احمدرضا یاوری


طبقه‌بندی و تحلیل ویژگی‌های کمی گنبدهای نمکی شمال غرب ایران از نظر ساختار

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 125-144

2

معصومه رجبی؛ علی شیری طرزم


بررسی سطوح غیرقابل نفوذوشاخص تفاضل پوشش گیاهی نرمال شده به‌عنوان پارامتر‌های نمایشگر جزایر حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 183-207

2

سیدکاظم علوی پناه؛ عبدالعلی رضایی؛ سعید ازادی قطار؛ حمیدرضا جدی ازغندی


واکاوی تغییرات کمّی آب قنات و تأثیر آن بر سطح زیرکشت زراعت آبی شهرستان لنجان طی سال‌های آبی (1391-1370)

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 291-309

2

سیدهدایت ا... نوری؛ عفت فتحی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 1-18

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ فریده امینی بیرامی؛ مسعود حاجی-علیلوبناب


آسیب شناسی و پهنه بندی لرزهای بافت شهری (مطالعه موردی: شهرک ولیعصر تبریز)

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 211-233

اسماعیل علی اکبری؛ نفیسه السادات میرایی


پهنه بندی خطر زمین لغزش در شهرستان بیجار به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 205-227

موسی عابدینی؛ بهاره قاسمیان