تحلیل سینوپتیک سامانه¬های همراه با بارش سنگین و سیل¬زا در حوضه رودخانه کشکان برای دوره آماری (1384-1350)

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 1-20

میترا امینی؛ حسن لشکری؛ مصطفی کرمپور؛ زهرا حجتی


گونه¬بندی شهرهای بالای صد هزار نفری ایران براساس تحولات جمعیتی 50 سال گذشته (85-1335)

دوره 17، شماره 44، شهریور 1392، صفحه 1-26

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ عیسی جوکارسرهنگی


بررسی ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران

دوره 16، شماره 38، بهمن 1390، صفحه 1-18

کریم حسین‌زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ سیدمجید سیدفاطمی


تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 1-23

ابوالقاسم امیراحمدی؛ نسیم معالی اهری؛ طیبه احمدی


ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده مکان ژئومورفیک تالاب های پل دختر

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 1-21

زینب بهرامی؛ شهرام روستایی


تعیین ارزش تفرجگاهی روستای توریستی کندوان به روش هزینه‌ سفر منطقه‌ای

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 1-20

احمد اسدزاده؛ داود بهبودی؛ مریم Maryam


تحلیل توزیع فضایی کتابخانه‌های عمومی سطح شهر یزد

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 1-24

نجما اسمعیل پور؛ فرزانه دستا؛ سمانه ایرجی


بررسی عملکرد مدیریت شورایی در پایداری کالبدی و فیزیکی محلات شهری پیرانشهر

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 1-17

2

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم


تحلیلی بر مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی شهری نمونه موردی: شهر پیرانشهر

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 1-21

2

عیسی ابراهیم زاده؛ سیداحمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست


تحلیلی بر شرایط زیست اقلیمی و درجه روزهای نیاز گرمایشی و سرمایشی شهر اسلام‌آباد غرب

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 1-21

5

علیرضا انتظاری؛ حمزه احمدی؛ مختار کرمی؛ طالب احمدی


ارزیابی و مدل‌سازی الگوی رشد شهری در شهر پیرانشهر

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 1-21

0.4

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی


ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی در کنترل ترافیک شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 1-20

3-7

حسن اسماعیل زاده؛ امیر کاشانی اصل؛ زهرا افضلی گروه؛ جابر روی دل


توسعه مدل‌های محاسبات نرم در برآورد کیفیت جریان رودخانه با استفاده از ترکیب ورودی‌های مختلف

دوره 22، شماره 63، خرداد 1397، صفحه 1-25

4-1

سجاد باقری سیدشکری؛ عباس علی پور؛ سامان معروف پور؛ سیدمصطفی هاشمی