دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. توزیع زمانی-مکانی فصلی گردوغبار در شرق و جنوب_شرق ایران بر اساس داده_های ایستگاهی و سنجش ازدور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ علی محمد خورسیددوست؛ هاجر فرهمند


2. تحلیل کمی ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

دکتر شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ کریستینه جانانه


3. نقش عناصر و عوامل اقلیمی موثر در مکانیابی مراکز نظامی استان آذربایجان شرقی با رویکرد پدافند غیر عامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

رضا سلیمانی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ داود مختاری؛ علی سعیدی


4. سنجش پتانسیل سیل خیزی زیر حوضه ها بر اساس پارامترهای مورفومتری و آزمون همبستگی (مورد: حوضه آبریز زاب تا میرآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ محسن برزکار


5. ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

یوسف زارعی؛ دکتر علی محمدخورشیددوست؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده


6. ارزیابی فضای باز شهری و نقش آن در کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

حسن محمودزاده؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ سامان صلواتی


7. مدلسازی ساختاری تئوری شهر هوشمند بر پایه حکمروایی خوب شهری در ایران (مدیریت شهری شهرداری تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

شهریور روستایی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ حکیمه قنبری


8. بررسی سازگاری کاربری های شهری در راستای افزایش تاب آوری در برابر زلزله، مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محمدرضا پورمحمدی؛ هادی حکیمی؛ الناز هادی؛ الهام هادی


9. بررسی ماهیت ساختاری توفان حاره‌ای آشوبا بر روی دریای عرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشیددوست؛ حسن حاجی محمدی


10. ارزیابی تحولات جمعیتی در کانون‌های سکونتی منطقه کلانشهری تبریز و چالش‌های پیش‌روی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محمد عزتی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی


11. مکان‌یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل Fuzzy ANP (مطالعه موردی شهر مراغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

رحیمه رستمی؛ علی محمد خورشیددوست


12. بررسی روند تغییرات کاربری حاشیه شرق دریاچه ارومیه با تاکید بر شوری خاک به روش شی گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

رحیمه رستمی؛ دکتر علی محمدخورشیددوست؛ مائده باکویی


13. ارزیابی عوامل موثر بر اجرای حکمروایی شهری مشارکتی ( برنامه NBN) در منطقه 2 کلان‌شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

فروغ اندستا؛ شهریور روستایی


14. تحلیل و سنجش رابطه کلیشه های جنسیتی و توانمندسازی زنان در نواحی فقیرنشین شهری (مطالعه موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

رضا جهان بین؛ فریدون بابایی اقدم؛ شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی


15. "راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری مکانی مراکز ثقل تهدید پذیر کلان‌شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ غفور علی زاده


16. تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محمدرضا قربانیان تبریزی؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ کریم حسین زاده دلیر


17. بررسی تغییرات بارش‌های حدی در استان تهران با استفاده از مدل مقادیر اوج های بالاتر از آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

ابراهیم احمدزاده؛ خلیل ولیزاده کامران؛ داود مختاری؛ علی اکبر رسولی


18. شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

سعید جهانبخش اصل؛ بهروز ساری صراف؛ حسین عساکره؛ سهیلا شیرمحمدی


19. کاربرد روش رگرسیون وزنی در برآورد تبخیروتعرق در شرق دریاچه ارومیه(مطالعه موردی : شهرستانهای شرق دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

زینب جوانشیر؛ خلیل ولیزاده کامران؛ علی اکبر رسولی؛ هاشم رستم زاده


20. بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخصهای SPI و SWI(مطالعه مورد: آبخوان دشت مرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

یونس نیکوخصال؛ علی اکبر رسولی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


21. تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تأکید بر رضایت، انتخاب و ترجیح (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

شهریور روستایی؛ مینا فرخی صومعه؛ رسول قربانی


22. تحلیل فضایی فرونشست زمین و افت آب زیرزمینی با استفاده از مدل GWR (مطالعه موردی: آبخوان نورآباد ممسنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

نجمه شفیعی؛ لیلا گلی مختاری؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ رحمان زندی


23. تحلیل تاثیر عوامل کالبدی-فضایی بر میزان پیاده‌روی شهروندان ، مورد مطالعه: محلات شهر قائن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22034/gp.2020.40195.2626

سعید حسین آبادی


24. شبیه ‏سازی رفتار رانندگان در میادین چراغ‏دار با رویکرد مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی میدان ۱۳ آبان شهر همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

10.22034/gp.2020.40452.2641

سید فرزین فائزی؛ محمدرضا الیاسی؛ مرتضی پذیره


25. مدل‌سازی روابط هندسی- هیدرولیکی سطح مقطع و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

10.22034/gp.2020.40910.2662

آزاده شیخی پور؛ علیرضا ایلدرمی؛ حسین زینی وند


26. آینده‌پژوهی عوامل موثر بر شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

10.22034/gp.2020.40751.2652

رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ سونیا کرمی


27. تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

10.22034/gp.2020.40649.2647

یونس نیکوخصال؛ علی اکبر رسولی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


28. ارائه پارامترهای مناسب در شناسایی و استخراج ساختمانها و عوارض شهری با استفاده از تکنیکهای پردازش شیء گرای تصاویر هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41630.2696

عذرا معصومی؛ بختیار فیضی زاده؛ خلیل ولیزاده کامران


29. ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز زنوزچای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41646.2698

موسی عابدینی؛ بیوک فتحعلی زاده؛ معصومه رجبی


30. واکاوی نقش حمل و نقل در توسعه ابعاد اقتصادی مناطق روستایی مورد مطالعه: دهستان کلخوران- شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41566.2691

کیومرث خداپناه


31. واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و رسوب در حوضه آبریز شهر چای میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

10.22034/gp.2020.40775.2656

محمد حسین رضائی مقدم؛ داود مختاری؛ مچید شفیعی مهر


32. تحلیل اثربخشی طرح های توسعه شهری در توسعه مسکن با رویکرد آینده پژوهی (موردی: منطقه 3 شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41580.2692

جلیل خطیبی؛ رحیم سرور؛ بختیار عزت پناه


33. قابلیت سنجی توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) در استان آذربایجان غربی براساس تحلیل های مکانی GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41782.2711

داوود عمرزاده؛ سامره پورمرادیان؛ خلیل ولیزاده کامران؛ بختیار فیضی زاده؛ هدی خلاقی


34. بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری نمونه موردی کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

10.22034/gp.2020.41750.2712

فرشته رضایی؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی


35. بررسی وردایی دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین طی چهار دهۀ اخیر (1394-1355)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22034/gp.2020.41308.2680

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه ترکارانی


36. بررسی و تحلیل ارتباط نوسانات گرد و غبار با نوسانات دما و بارش غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22034/gp.2021.41606.2694

سید حسین میرموسوی؛ زهرا تاران


37. تحلیل فضایی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه وقوع یخبندان در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/gp.2021.40227.2634

مهران فاطمی


38. سرمایه اجتماعی و احساس امنیت سرمایه گذاران در مناطق روستایی (نمونه: برنجکوبی های شهرستان صومعه سرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/gp.2021.40764.2653

سمیرا محمودی؛ سیده فاطمه امامی


39. ارزیابی پیشران‌های مدیریتی تأثیرگذار بر توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22034/gp.2021.42555.2731

علی مدبر خاک نژاد؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه


41. تاب‌آوری معیشت روستایی (موردپژوهی روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه در محدوده شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.41837.2708

محبوب بابایی؛ حمید جلالیان؛ حسن افراخته


42. تحلیل تأثیر تغییرات اقلیم شهری بر میزان توزیع فضایی جمعیت با تأکید بر جزایر حرارتی نمونه موردی: شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.41734.2703

پریچهر مصری علمداری؛ سید حسن رسولی


43. تحلیل انتقادی بر عملکرد بازیگران شهری در تولید متن سکونتگاه‌های مساله‌دار شهری(مورد پژوهی: محله اسلام آباد شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.42611.2732

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد تقی حیدری؛ سعید نجفی


44. ارائه الگو برای مدیریت راهبردی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری در منطقه یک شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.41250.2676

اکرم علی محمدی؛ صدرالدین متولی؛ آزیتا رجبی


45. تبیین ساختار اکولوژی شهری در راستای ارتقای ضریب تاب آوری زیست محیطی با استفاده از تحلیل متریکهای سیمای سرزمین ( مطالعه موردی شهر بهشهر )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.42841.2741

ابراهیم زاهدی کلاکی؛ صدرالدین متولی؛ حسن محمودزاده؛ جانباز قبادی غلامرضا


46. ارزیابی دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.44161.2765

ایمانعلی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسفندیاری؛ بتول زینالی


47. ارزیابی میزان فرونشست در شهرهای غربی استان همدان با استفاده از تصاویر راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.22034/gp.2021.43657.2757

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سیدمحمدرضا جوادی


48. جستاری بر مفهوم رانت و عوامل کلیدی موثر بر بروز آن در مدیریت شهری ایران(مطالعه موردی شهرداری تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22034/gp.2021.41206.2675

اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ حجت محمدی ترکمانی


49. ارزیابی مؤلفه‌های کیفی-ادراکی فضاهای سبز در ارتقاء حس رضایتمندی و سرزندگی ساکنان محلات اطراف آن (نمونه‌های مورد مطالعه پارک ائل‌گلی و پارک ولیعصر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22034/gp.2021.41603.2693

نگین حسینی مند؛ معصومه یعقوبی؛ حبیب شاه حسینی؛ علی جوان فروزنده


50. پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم برشاخص‌های خشکسالی (SPI) و (SDI) در حوزه آبخیز ملایر ‌با استفاده از سری زمانیARIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22034/gp.2021.42464.2726

سمیرا فلاح ذوله؛ علیرضا ایلدرمی؛ حمید نوری


51. واکاوی مولفه‌های موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد آینده‌نگری پایدار (مطالعه موردی: شهر رودیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1399

10.22034/gp.2021.43093.2749

روح الله عرب عامری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


52. ارزیابی ترجیحات در منظر ورودیهای شهر سقز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

10.22034/gp.2021.42366.2723

اکبر رحیمی؛ رامین نقشبندی


53. بررسی تاثیر شاخص‌های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی بر میزان رضایت شهروندان شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.22034/gp.2021.39756.2619

پژمان محمدی ده چشمه